કચેરીના વર્ગ-૧ અને ર ના અઘિકારીશ્રીઓની વિગત

RIC

શ્રી હારિત શુકલા
શ્રી હારિત શુકલા (આઇ.એ.એસ.)
મહેસુલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવશ્રી (મ.વિ.)
શ્રી ગુણવંત વાઘેલા
શ્રી ગુણવંત વાઘેલા
અધિક કલેકટરશ્રી (તકેદારી સેલ)
શ્રી પી.એચ.જૈન
શ્રી પી. એચ. જૈન (ઇ/ચા)
નાયબ કલેકટરશ્રી (તપાસણી)
શ્રી જે. જી. ટાંક
શ્રી જે. જી. ટાંક (ઇ/ચા)
મામલતદારશ્રી (પ્રાથમિક તપાસ)
શ્રી બી.ડી.મોદી
શ્રી બી. ડી. મોદી (ઇ/ચા)
મામલતદારશ્રી (તકેદારી સેલ)
શ્રી એચ.એસ.ત્રિવેદી
શ્રી એચ. એસ. ત્રિવેદી (ઇ/ચા)
મામલતદારશ્રી (તપાસણી-૧)
શ્રી એચ. એસ. પટેલ
શ્રી એચ. એસ. પટેલ (ઇ/ચા)
મામલતદારશ્રી (તપાસણી-૨)
શ્રી પી.એચ.જૈન
શ્રી પી. એચ. જૈન
મામલતદારશ્રી (તપાસણી-૩)
શ્રી કે. વી. પંડ્યા
શ્રી કે. વી. પંડ્યા
મામલતદારશ્રી (તપાસણી -૪)

Also in this section

RIC