સં૫ર્ક

RIC

મહેસૂલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં. ૧૧/૭, નવું સચિવાલય
ગાંધીનગર
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૧૦, +૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૩,
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૭, +૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૯,
+૯૧ ૭૯ ર૩રપ૧૬૦૬
+૯૧ ૭૯ ર૩રપર૩૩૦

સંપર્ક નંબરની માહિતી

નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી સરનામું
શ્રી હારિત શુકલા (આઇ.એ.એસ.) મહેસુલ તપાસણી કમિશ્નર અને સચિવશ્રી મહેસુલ વિભાગ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૦૫૧૯
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૧/૭, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
શ્રી ગુણવંત વાઘેલા અધિક કલેકટરશ્રી (તકેદારી સેલ) મહેસૂલ વિભાગ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૧૩૯
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
શ્રી પી. એચ. જૈન (ઇ/ચા) નાયબ કલેકટર (તપાસણી)
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૬
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
- રહસ્ય સચિવ
  • +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૧૬૦૩
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૨૩૩૦
-
નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી